Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo www.uzsukpasmus.lt.lt tinklapyje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, su jomis sutikus Klientui (t. y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie Tinklapyje pateiktos nuorodos „Sutinku su www.uzsukpasmus.lt Taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Kliento ir (ar) Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Tinklapyje susijusios nuostatos. Šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje.

1.2. Pardavėjas suteikia Klientams galimybę išsirinkti ir užsakyti (pateikiant Prekių užsakymą), taip pat sudaryti Sutartį dėl Prekių pirkimo Tinklapyje, kuris pasiekiamas 7 (septynias) dienas per savaitę.

1.3. Tinklapyje prekyba vykdoma ir nupirktos Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis arba yra emancipuoti;

1.4.3. juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai, pateikę dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.).

1.5.5.Visos Sutartys ir Taisyklės dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Esminės Sutarties sąlygos ir informacija dėl užsakytų Prekių pateikiama Tinklapyje www.uzsukpasmus.lt.

2. Prekių užsakymas

2.1. Užsisakyti Prekes Tinklapyje Klientas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas Tinklapyje (sukurdamas Paskyrą) ir prisijungdamas prie Paskyros, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį;

2.1.2. neregistruodamas Tinklapyje Paskyros (Svečio teisėmis), tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis pateikęs Asmeninę informaciją.

2.2. Klientas užsakydamas Prekes tiek užsiregistruodamas Tinklapyje (sukurdamas Paskyrą) ir prisijungdamas prie Paskyros, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį; tiek neregistruodamas Tinklapyje Paskyros (Svečio teisėmis), tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis pateikęs Asmeninę informaciją. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Tinklapyje pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtiną savo Asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Sutinku su Taisyklėmis” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią), Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.

2.3. Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Apie susipažinimą ir sutikimą su Taisyklių dokumentais Pirkėjas patvirtina Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu ir sąlygomis. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas Pardavėjo apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.

2.4. Norėdamas sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, Klientas turi atlikti Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą:

2.4.1. pasirinkti vieną ar kelias Tinklapyje siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės duomenis (vienetų skaičių ir pan.) bei paspaudus Tinklapio nuorodą „Į krepšelį“, tokiu būdu įtraukti jas į savo Prekių krepšelį;

2.4.2. užbaigus formuoti Prekių krepšelį, t. y. pasirinkus visas pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių krepšelio ženklu (su užrašu „Prekių krepšelis“), dėl ko Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo pasirinkimus (užsakymo duomenis). Klientui paspaudus ikoną su užrašu „Apmokėti“, Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame, prisijungęs prie Paskyros/susikūręs Paskyrą (jei šis veiksmas neatliktas ankščiau) ar pasirinkęs apsipirkti Svečio teisėmis bei toliau įvedęs/pasirinkęs Tinklapio prašomus duomenis (pristatymo adresą, apmokėjimo būdą ir kitą Tinklapio prašomą informaciją) galės patvirtinti Pardavėjui pateikiamą Prekių užsakymą.

2.5. Klientas pateikiamą Prekių užsakymą patvirtiną paspaudžiant ikoną su užrašu „Sumokėti“. Iki šio momento Pirkėjas turi teisę keisti Prekių užsakymą, keičiant pasirinktas Prekes ir/ar Prekių duomenis, pristatymo duomenis ir apmokėjimo už Prekes būdą.

2.6. Klientui atlikus Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių 2.4 punkte nurodytus veiksmus bei 2.5 punkte aukščiau nurodyta tvarka patvirtinus Prekių užsakymą išreiškiama Kliento valia, laikantis Taisyklių nuostatų, sudarytį Sutartį su Pardavėju dėl Prekių įsigijimo Tinklapyje.

2.7. Patvirtindamas Kliento pateikto Prekių užsakymo gavimą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą elektroninį pranešimą tema „www.uzsukpasmus.lt – užsakymo patvirtinimas.

2.8. Gavęs vykdymui Jūsų pateiktą Prekių užsakymą, Pardavėjas nedelsdamas patikrina ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės (pagal jų pobūdį, kiekį ir pan.) yra Pardavėjo sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių Pardavėjas negalės patiekti Klientui (Pirkėjui) šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir (ar) Taisyklėse nustatyta tvarka, Klientas bus informuotas apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir priims sprendimą dėl jo vykdymo (dalinio vykdymo arba viso Prekių užsakymo atsisakymo (anuliavimo)).

2.9. Susipažinęs su Taisyklėmis, sutikęs su jomis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas peržiūrėti, išsisaugoti ir (ar) atsispausdinti Taisykles, gali jas atsiųsti iš Tinklapio arba kreiptis su atitinkamu prašymu į Pardavėją el. pašto adresu uzsukpasmus@gmail.lt.

2.10. Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto Paskyros naudojimo. Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

2.11. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos patvirtintus Prekių užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių užsakymo bei kiti Prekių įsigijimui ir (ar) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.), taip pat jeigu Pardavėjas nenustato Pirkėjo sukčiavimo požymių (įskaitant Tinklapio apsaugos pažeidimo, Tinklapio sistemos naudojimo ne pagal paskirtį, svetimo Kliento prisijungimo vardo ir slaptažodžio panaudojimo arba apsimetinėjimo kitu asmeniu).

2.12. Klientas, išreiškęs sutikimą su šiomis Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, sutinka, jog 2.2 punkte nurodyta jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo tinklapyje (elektroninės prekybos) bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.

2.13. Klientas, sutikdamas, kad jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Tinklapyje (elektroninės prekybos) tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Parduodamų Prekių pateikimas Tinklapyje nesukuria Pardavėjui jokių įsipareigojimų. Sutartis dėl Prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo to momento, kai Pirkėjas gauna automatiniu būdu sugeneruotą Pardavėjo elektroninį pranešimą tema „www.uzsukpasmus.lt – užsakymo patvirtinimas“ (ar analogišką pranešimą) ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties aptariama šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8 skyriuje.

3.2. Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Tinklapyje šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę atsisakyti Sutarties šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8 skyriuje numatyta tvarka.

4.3. Sukūręs Tinklapyje savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu uzsukpasmus@gmail.lt.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis Tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių Prekių pirkimo-pardavimo Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Tinklapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir Tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Tinklapio teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią Asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi). Pardavėjas siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl to, tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

6.2. Prekių pristatymo išlaidos ir (ar) kitų Trečiųjų asmenų paslaugų išlaidos (jeigu taikoma) į Prekės(-ių) kainą nėra įtrauktos, nebent Tinklapyje būtų aiškiai nurodyta ir skelbiama, jog esant tam tikroms sąlygoms, Prekių pristatymas yra nemokamas. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo metu.

6.3. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.

6.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti Tinklapyje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis Tinklapyje. Pardavėjas, aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, pakeitus Prekės kainą, nedelsdamas informuoja apie tai Pirkėją bei suderina su juo tolesnį Prekės užsakymo vykdymą. Jeigu Pirkėjas su šiame punkte aptartu Prekės kainos pakeitimu nesutinka, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas Pardavėjui jau yra sumokėjęs Prekių kainą ir (ar) Prekių pristatymo išlaidas, visos šio sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui.

6.5. Pirkėjas, savo pasirinkimu, atsiskaito už Prekes ir Prekių pristatymą (jeigu atskirai prie Prekių kainos yra taikomos ir skaičiuojamos Prekių pristatymo išlaidos) vienu iš šių būdų:

6.5.1. Išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerio paysera.lt sistemą, kurios operatorius yra „Paysera LT“, UAB, arba kitas Pardavėjo patvirtintas ir Tinklapyje skelbiamas sistemas. 
Jeigu pasirenkama atsiskaityti už Prekes šiame punkte nurodytu būdu, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju, gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

6.5.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais Prekių pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu, sumokant už Prekes trečiajam asmeniui, teikiančiam Prekių pristatymo paslaugas negalimas.

6.5.3. Apmokėjimas mokėjimo (kredito arba debetine) kortele arba PayPal (tarptautinė atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis sistema) negalima.

6.6. Atsiskaitydamas už Prekes Išankstinio apmokėjimo už Prekes 6.5.1 punkte aukščiau numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes nedelsiant. Tik gavus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie Jūsų apmokėjimą už Prekes, pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas, nurodytas šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7.2 punkte. Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties ir Pardavėjas neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties. Dėl to Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.5.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo.

6.7. Kiekvienu atveju, kai pateikiamas Prekių užsakymas, sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo eigos informacija.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu į paštą arba į savitarnos siuntų terminalą, tokiu atveju Pirkėjui atsiimant Prekes savarankiškai. Tuo tikslu, Prekių užsakymo pateikimo metu Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti ir nurodyti tikslų Prekių atsiėmimo (pristatymo) būdą bei Prekių pristatymo adresą (jeigu pristatoma per Kurjerį). Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos (jeigu taikomas ir (ar) taikomas priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių perdavimo būdo) nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Tinklapyje Prekių užsakymo metu.

7.2. Jeigu Tinklapyje ir (ar) Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame Prekių užsakymo patvirtinime (šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 3.1 punktas) nėra nurodyta kitaip, Prekės parengiamos perduoti ir (ar) pristatomos Pirkėjui per nuo 1 iki 10 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo aplinkybių, aptartų šių Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių 6.6 punkte, atsiradimo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais (įskaitant, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių) Prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą Pirkėjui tinkantį Prekių pristatymo terminą arba atšaukti Prekių užsakymą, jei Pirkėjas to pageidauja.

7.3. Užsakymo pateikimo (formavimo) metu Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą:

7.3.1. per Kurjerį, prieš pristatant Jums Prekes su Jumis bus susisiekta ir suderintos pristatymo detalės;

7.3.2. į savitarnos siuntų terminalą ar atsiėmimo tašką. Užsakytas Prekes Jūs galėsite atsiimti iš siuntų terminalo ir atsiėmimo taškų Jums patogiu laiku ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie galimybę atsiimti Prekes Jums pateikimo. Pristačius siuntą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute ir/ar el. paštu.

7.4. Jeigu Prekės nėra Pirkėjo atsiimamos per aukščiau 7.3.2 punkte nurodytą terminą, bus laikoma, kad Jūs atsisakote Sutarties ir Pardavėjas neturi Jums jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, išskyrus grąžinti Jūsų Pardavėjui jau sumokėtą sumą - Prekių kainą.

7.5. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats, išskyrus, jeigu Prekių užsakymo metu skiltyje „Komentarai ir papildoma informacija“ Pirkėjas nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu Pirkėjas nebus rastas, Kurjeris bandys pristatyti Prekių užsakymą dar 3 kartus.

7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

7.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, nurodytų šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės (ir jei nėra galimybės pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę), įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas mokėjimas pagal Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.5.1 punktą.

7.8. Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens (Kurjerio) pateiktas pristatymo važtaraštis, sąskaita ar pan.). Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad, pasirašius Prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

7.9. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente (kaip aptarta šio skyriaus 7.8 punkte), taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7.10 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.

7.10. Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Tokiais atvejais taikomas šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 9.1 punktas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

8. Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos ir (ar) atsisakoma Sutarties vadovaujantis taikytinais